پاورپوینت آموزشی "مدیریت آموزش عالی و برنامه ریزی استراتژیک"

پاورپوینت آموزشی "مدیریت آموزش عالی و برنامه ریزی استراتژیک"

پاورپوینت آموزشی "مدیریت آموزش عالی و برنامه ریزی استراتژیک"

به نام خدا 
مدیریت آموزش عالی و برنامه ریزی استراتژیک
ویژه رشته مديريت آموزشی
کارشناسی ارشد
در این بخش پاورپوینت عالی به نام مدیریت آموزش عالی و برنامه ریزی استراتژیک ویژه رشته مديريت آموزشی برای شما دوستان عزیز قرار داده شده است.
برخی از سر فصل مهمترین مطالب عبارتند از:

تعاريف بر نامه ريزي
اهداف ۶ گانه برنامه ريزي
سلسله مراتب برنامه ريزي
برنامه ریزی استراتژیک
تفاوتهاي برنامه ريزي استراتژيك و بلند مدت
ويژگيهاي برنامه ريزي…