گزارش تست بررسی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در سینک حرارتی میکرو کانال

گزارش تست بررسی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در سینک حرارتی میکرو کانال

گزارش تست بررسی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در سینک حرارتی میکرو کانال

بررسی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در سینک حرارتی میکرو کانال§ مقدمه
§ تجهیزات و روش آزمایش
§ حلقه تست
§ مقاطع تست
§ شرایط عملیاتی
§ تقلیل داده ها
§ نتایج و بحث
مراجع…