مقاله قارچ ها

مقاله قارچ ها

قارچ هامقدمهقارچها موجوداتی هتروتروف بوده، فاقد ریشه ، ساقه و برگ هستند و در یکی از پنجسلسله موجودات زنده قرار داده شده اند. این موجودات به علت فقدان کلروفیل)سبزینه) قادر به سنتز مواد آلی نیستند و در نتیجه ناگزیرند به صورت ساپروفیت برروي مواد آلی مرده گیاهی و جانوري و یا به صورت انگل بر روي یاخته هاي زنده و یاداخل آنها زیست کنند. نوع دیگر زندگی همزیستی قارچها با دیگر موجودات است کهدر میکوریزا و گلسنگها دیده می شود .ساختار قارچساختار اغلب…