راهنمای ترسیم فایل سه بعدی پارچ آب در محیط Catia

راهنمای ترسیم فایل سه بعدی پارچ آب در محیط Catia

راهنمای ترسیم فایل سه بعدی پارچ آب در محیط Catia

این فایل راهنمای توضیحی برای ترسیم مرحله به مرحله یک شکل سه بعدی مانند پارچ آب با استفاده از نرم افزار CATIA در ماژول Generative Shape Design میباشد. این فایل با فرمت PDF ارائه شده است.ماژول Generative Shape Design برای سطح سازی پیشرفته کاربرد دارد.
با استفاده از این راهنما، درنهایت یک فایل Catpart میسازید که بصورت سطح بدون ضخامت خواهد بود.
این راهنما بعنوان تمرینی برای افزایش مهارت کاربران نرم افزار CATIA در ماژول Generative Shape Design میباشد.
فایل CATPart این پروژه را نیز بعدا…