کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT

کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT

کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT

فهرست مطالب۱٫ فصل اول: مقدمه۱
۱-۱- ضرورت احتیاج به تحقیق۲
۱-۲- هدف تحقیق و اهمیت آن۳
۱-۳- بخش‌هاي پایان‌نامه۳

فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام‌شده۵

۲-۱- مقدمه۶
۲-۲- مروری بر ادبیات موضوع۶

فصل سوم: توربین بادی و کدهای شبکه۹

۳-۱- مقدمه۱۰
۳-۲- توربین بادی۱۰
۳-۲-۱-توربین‌های بادی سرعت ثابت۱۲
۳-۲-۲- توربین بادی سرعت متغیر محدودشده۱۳
۳-۲-۳- توربین سرعت متغیر با ژنراتور القایی دو سویه۱۴
۳-۲-۴-توربین بادی سرعت متغیر با مبدل تمام سطح۱۴
۳-۳- جریان خطای توربین…