آموزش نرم افزار پروتوس PROTEUS

آموزش نرم افزار پروتوس PROTEUS

آموزش نرم افزار پروتوس PROTEUS

آموزش نرم افزار تخصصی پروتوس PROTEUSمختص مهندسین الکترونیک
کیفیت فوق العاده آموزش گام به گام تصویری دستورها و آپشن های نرم افزار
به همراه بیان ساده و مثال های کاربردی
مشخصات فایل : ۱۰۷ صفحه با فرمت PDF و با حجم ۲۰ MB
فهرست عناوین:
آشنايیبامحيطنرمافزار
شيهسازیمداراتانالوگ
شبيهسازیمداراتميکروکنترلی
روشهایکمکردنحجمسيمکشی
بررسیمنابعورودی
دستگاههایاندازهگيری
انواعتحليلدرپروتوس (ANALYSIS TYPES…